ข่าวสารและกิจกรรม
cover

รู้จักกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้

DATE : 6 ก.ค. 2021
VIEW : 6,807

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ออกมาเมื่อช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 แทนพ.ร.บ.เก่าเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่มาการบังคับใช้มานาน โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปเท่าที่จำเป็น รวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

 

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ยกเลิกการกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม

 

มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่นี้ที่เจ้าของโรงงานต่างๆ ควรรู้ ซึ่งเราได้สรุปประเด็นที่สำคัญมาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

 

การตรวจสอบโรงงาน

 

ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง

 

บุคคลธรรมดา

 

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควบคุมตามกฎหมาย
  3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบ หรือรับรองโรงงาน หรือเครื่องจักร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นิติบุคคล

 

  1. ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร และต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ชำระแล้วที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท 
  2. หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
  3. มีผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดปฏิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลนั้น
  4. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือหน่วยรับรองในขอบข่ายทางด้านที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

อายุของใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง

 

ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สาม นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

 

การต่ออายุของใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง

 

ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

 

ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสูญหาย ชำรุดในสาระสำคัญ หรือถูกทำลาย

 

ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองต่อผู้อนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ชำรุด หรือถูกทำลาย

 

การขยายโรงงาน

 

ต้องได้รับอนุญาตก่อน ในกรณีที่

  • การเพิ่มจำนวนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อประกอบกิจการโรงงานเดิมหรือประกอบกิจการในประเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ทำให้กำลังรวมเพิ่มขึ้น
  • กระทำบนที่ดินแปลงใหม่ที่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมหรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานไว้เดิม

การเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม

 

ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนการดำเนินการ

 

การเปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ ๓ เป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี

 

ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

 

ค่าธรรมเนียม

 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

พรบ โรงงาน ฉบับใหม่

นี่เป็นเพียงข้อบังคับที่สำคัญบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ยังมีส่วนอื่นๆ อีกมากมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น บทลงโทษต่างๆ ทั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้ตรวจสอบเอกชน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการหยุดการประกอบกิจการโรงงานด้วย สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติฉบับเต็มเพื่อนำมาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

 

สำหรับผู้อ่านคนไหนที่มองหาโรงงานให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าในทำเลดีๆ อย่าง โรงงานพระราม 2 หรือ คลังสินค้าบางนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับโชติธนวัฒน์ได้เลย