ข่าวสารและกิจกรรม
cover

คาร์บอนเครดิต คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?

DATE : 27 พ.ค. 2022
VIEW : 10,786

     

             คาร์บอนเครดิต คือ จำนวนคาร์บอนที่หนึ่งบริษัทสามารถปล่อยออกสู่อากาศต่อปี  โดยมีจำนวนจำกัด และโดนบังคับ ให้น้อยลงทุกที  หากปล่อยคาร์บอนาน้อยกว่าเกณฑ์ก็สามารถนำส่วนต่าง (คาร์บอนเครดิต) ไปขายให้กับบริษัทอื่นได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การนำไปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานไปรายงาน การนำไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ ต่างๆ

            ซึ่งคาร์บอนเครดิตเป็นไอเดียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมคำนึงถึงมลพิษ และ ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาและให้ตั้งเป้าในการลดคาร์บอนทุกปี  แต่ยังคงปลูกฝังจิตสำนึกและสามารถพัฒนาบริษัทตนเองให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนได้อีกดัวย

            หากมองในทางกลไกของตลาดแล้ว  บริษัทที่ไม่ปรับตัวก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ถ้าหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเกณฑ์ ในทางกลับกัน หากบริษัทไหนปรับตัวได้ดีก็สามารถนำคาร์บอนเครดิตไปขายให้กับบริษัทที่ต้องการได้อีกด้วย 

            ราคาคาร์บอนเครดิตในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 22.55 บาท/ตัน  ซึ่งราคาและจำนวนจะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ประเภทของกิจกรรมที่ช่วยลดมลพิษนั้นได้ผลดีขนาดไหน หรือจะเป็นราคาในตลาดที่มีการแข่งขันกัน

            หากอ้างอิงจากข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2563 มีการซื้อขายคาร์บอนกันถึง 170,000 ตันเลยทีเดียว  ซึ่งข้อมูลนี้สามารถตีความได้ว่า ตลาดคาร์บอนในเมืองไทยกำลังเติบโต และหลายๆ บริษัทเริ่มตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันรับผิดชอบ

          โดยคาร์บอนเครดิตมีหลายประเภทตามกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น คาร์บอนเครดิตจากกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ที่ใช้ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วที่มีพันธกรณีต้องลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโตกับประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาที่ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก CDM คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ที่ TGO ให้การรับรอง เป็นต้น

          Chodthanawat เองก็ร่วมเป็นส่วนนึงของการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งด้วย ซึ่งเราตั้งเป้าในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 5 สถานี ซึ่งสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,031,808.24 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 115,624.80 ต้น ถึงแม้นี่จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เราจะยืนหยัดในความเชื่อของเรา และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

แหล่งที่มา : http://www.tgo.or.th/

                https://www.finance.geko.life/post/carbon-credit-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD