ข่าวสารและกิจกรรม
cover

" ขอจัดสรรที่ดิน " เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ก่อนติดต่อกรมที่ดิน

DATE : 3 พ.ค. 2024
VIEW : 315

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาแห่งท้องถิ่น ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

การจัดสรรที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องจัดเตรียมเอกสารหลายประเภท ดังนั้นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
1. หนังสือรับรองสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน/นส.3ก) - เอกสารนี้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์การครอบครองที่ดิน
2. แบบแปลนที่ดิน - รายละเอียดแผนผังที่ดิน แสดงขอบเขต และพื้นที่ทั้งหมด
3. เอกสารการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ต้องยื่นขอกับทางเทศบาลหรือสำนักงานจังหวัด เพื่อขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เช่น อนุญาตก่อสร้าง อนุญาตแบ่งแปลงที่ดิน ฯลฯ
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน - เพื่อยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัย
5. รายงานผลการสำรวจที่ดิน - หลักฐานแสดงถึงสภาพทางธรณีวิทยา และรายละเอียดอื่นๆ ของพื้นที่ที่ดิน
6. เอกสารแสดงถึงการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน - แผนการพัฒนาหรือการก่อสร้าง รวมถึงการแบ่งแปลง และการวางระบบสาธารณูปโภค
7. หลักฐานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เอกสารยืนยันว่าได้ชำระภาษีที่จำเป็นแล้ว
8. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA): สำหรับโครงการขนาดใหญ่ อาจจำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คุณอาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานท้องถิ่นหรือข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ ดังนั้น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจะช่วยให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย.
.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม👇
Cr. : https://www.thansettakij.com/real-estate/593974