การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
คุณพนิดา เทพกาญจนา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เค.กรุ๊ป ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านระบบภาษี บัญชีและการเงิน ที่เป็นกองหลังสำคัญขององค์กร ได้จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "UpDate กฎหมายภาษีอากรใหม่ e-Tax,invoice ประมาณการสุทธิ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา " 

คุณพนิดา เทพกาญจนา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เค.กรุ๊ป ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านระบบภาษี บัญชีและการเงิน ที่เป็นกองหลังสำคัญขององค์กร ได้จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "UpDate กฎหมายภาษีอากรใหม่ e-Tax,invoice ประมาณการสุทธิ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา " โดยมี อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อดีตสรรพากร ภาค4 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหารพนักงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณห้องประชุมใหญ่ ชั้น9 อาคารเกียรตินาคิน ถ.เจริญกรุง30 

 


17 Jul 2018 16:31:01